{{lang=="vn"?"LỊCH ĐÀO TẠO" : "TRAINING CALENDAR"}}
{{lang == "vn" ? "Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu Khí (CPTI) thông báo các khóa đào tạo sắp tổ chức . Để tham gia khóa học nhấp " : "CPTI is regularly offering certificate professional courses. For register, click "}} {{lang =="vn" ? "Đăng ký" :"Register"}} {{lang =="vn" ? "Đăng nhập" :"Login"}}